Позакласна робота

Статут
учнівського клубу правового виховання "Феміда"


  1. Загальні положення
  1.1. Учнівський клуб правового виховання (далі - Клуб) є добровільним об'єднанням учнівської молоді, яке сприяє формуванню правового світогляду старшокласників, виробленню активної життєвої позиції, переконань і ціннісних орієнтацій.
    1.2. Клуб має свою назву ("Феміда"), емблему.
 1.3. Клуб створений і діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, самоврядування і гласності.
 2. Мета та завдання Клубу
   2.1. Метою клубу є:
  • сприяння усвідомленню учнями необхідності побудови правової держави, дотримання принципів верховенства права, демократичності як державними органами, так і окремими особами;
  • формування в учнівської молоді переконання у необхідності дотримання правових обов'язків - важливої умови підвищення ефективності профілактики правопорушень і шкідливих звичок, соціальної пасивності.
  • популяризувати і роз'яснити основні положення Конституції України, міжнародно-правових договорів, інших законодавчих актів;
  • організовувати та проводити зустрічі учнів з працівниками правоохоронних органів, органів державного управління, представниками громадськості;
  • підтримувати зв'язки з Українськими та Міжнародними центрами захисту прав людини, Українською правничою фундацією.
  • затвердження положення (Статуту) про Клуб;
  • затвердження та обговорення виконання планів роботи Клубу;
  • заслуховування звіту про діяльність Ради Клубу та Президента Клубу:
  • примусове припинення членства в Клубі на підставі систематичного невиконання обов'язків членом клубу.

   2.2. Завдання клубу:
 3. Умови і порядок прийому в члени клубу
  3.1. Членами Клубу можуть бути учні 9-1 1 класів, які проявляють інтерес до поглибленого вивчення курсу ,.Основи правознавства" та основних положень з курсу „Права людини".
  3.2. Вступ до членів Клубу здійснюється на основі письмової заяви особи, яка має намір вступити до Клубу.
  3.3. Заява про вступ до членів Клубу подається Президенту Клубу та розглядається Радою Клубу протягом 10 днів з моменту отримання заяви.
 4. Права та обов'язки членів Клубу
  4.1. Члени Клубу мають право: займатися статутною діяльністю; одержувати інформацію про міжнародні та вітчизняні нормативні документи в галузі прав людини; вільно обговорювати на засіданнях клубу питання діяльності клубу, вносити пропозиції щодо вдосконалення його роботи; вільно виходити зі складу членів клубу;
 4.2. Члени Клубу зобов'язані: брати активну участь в роботі клубу; дбати про високий авторитет Клубу; постійно підвищувати свій освітній рівень:
 4.3, Припинення членства в Клубі настає: за власним бажанням згідно поданої заяви; примусово за рішенням Загальних Зборів Клубу, у зв'язку з систематичним невиконанням своїх обов'язків, як члена Клубу; у разі грубого порушення положення (Статуї)') про Клуб.
5. Керівні  органи Клубу
  5. 1. Вищим керівним органом Клубу є Загальні Збори членів Клубу.
  5.2. До виключної компетенції Загальних Зборів Клубу належать:
  5.3. Засідання Загальних Зборів Клубу проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на рік.
  5.4. Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом відкритого голосування та питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх членів Клубу.
  5.5. Загальні Збори на своєму черговому засіданні один раз на рік обирають Раду Клубу.
  5.6. Рада Клубу складається з трьох осіб.
 5.7. Рада Клубу зі свого складу обирає Президента Клубу. Термін повноважень Президента Клубу - 1 рік.
 5.8. Повноваження Ради клубу: організація дозвілля учнів з метою попередження правопорушень; написання рефератів на правову тематику; організація конкурсів, плакатів на правову тематику; обліку учнів схильних до правопорушень;  організація вікторин, брейн – рингів та ігор, «круглих столів».

                                       


ПЛАН РОБОТИ КЛУБУ НА РІК

Вересень

Організаційне заняття.
Вибори ради та президента клубу.
Складання плану роботи на навчальний рік

Жовтень

 Листопад

Грудень

Ти - людина, отже, маєш права.
Юридична консультація «Обережно! Це мої права!»

Січень

Зустріч з юристом. «Про що запитати в юриста»

Лютий

Як не стати жертвою злочину (правовий тренінг)

Березень

Освіта - право чи обов'язок.
Які права мені насправді потрібні в школі.
Учень - учитель: як уникнути конфлікту(психологічний тренінг)

 Квітень

Круглий стіл «Правила і закони в житті твоєї сім'ї»

Травень

« Судові справи з ...»(Підсумкове засідання)

Немає коментарів:

Дописати коментар